هم اندیشی زبان و ادبیات پارسی
هم اندیشی ادبیات فارسی(رضا رشیدی)
نگارش در تاريخ سه شنبه 3 بهمن 1391برچسب:, توسط رضا رشیدی

 

الف- زبان شناسی  ( 4 نمره )

1- خطاواشتباهات گفتارناشی ازچه عواملی است ؟دوموردرابنویسید. (5/.)

2- چرا گوناگونی های سبکی و لهجه ای به یگانگی زبان آسیب نمی رسانند؟(5/.)

3- چرا دامنه ي تفاوت هاي گويشي از گفتار فرا تر مي رود و به زبان مي رسد؟(5/.)


ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ شنبه 9 دی 1391برچسب:, توسط رضا رشیدی

 

الف- زبان شناسی  ( 4 نمره )

1- خطاواشتباهات گفتارناشی ازچه عواملی است ؟دوموردرابنویسید. (5/.)

2- چرا گوناگونی های سبکی و لهجه ای به یگانگی زبان آسیب نمی رسانند؟(5/.)

3- چرا دامنه ي تفاوت هاي گويشي از گفتار فرا تر مي رود و به زبان مي رسد؟(5/.)


ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ دو شنبه 17 مهر 1391برچسب:, توسط رضا رشیدی

 

به نام خدا                     مستمردرس : زبان فارسی (2)   درس اول و دوم دبيرستان دكتر حسابي آبدانان 

1- زبان یکی از توانایی های ذهن انسان است حال آن که .......... فقط ................. این توانایی است.

الف) نوشتار نمود آوایی         ب) گفتار نمود حرکتی      ج) نوشتار نمود حرکتی     د) گفتار نمود آوایی

2- زبان شناسان معتقدند که در زبان به عنوان یک توانایی ذهنی ،هیچ گونه سهو یا خطایی وجود ندارد تنها در ............... سهو و خطا پدید آید.

الف) نوشتار                              ب) گفتار                             ج) گفتار و نوشتار                  د) هیچکدام


ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ سه شنبه 11 مهر 1391برچسب:, توسط رضا رشیدی

 

نمونه سوال زبان فارسی 2

 

 

 

الف- زبان شناسی (4 نمره)

1 تمایز زبان از گفتار چه کمکی به ما می کند؟5/

2 خطاها و اشتباهاتی که در گفتار پدید می آید ناشی از چیست؟دو مورد بنویسید؟5/.

3 چرا گوناگونی سبکی و لهجه ای به یگانگی زبان آسیب نمی رساند؟5/

4 دو نمود مهم زبان را نام ببرید؟5/


ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ سه شنبه 16 خرداد 1391برچسب:, توسط رضا رشیدی

زبان فارسی (2) - عمومی

 

1- زبان یکی از توانایی های ذهن انسان است حال آن که .......... فقط ................. این توانایی است.

 

الف) نوشتار نمود آوایی         ب) گفتار نمود حرکتی      ج) نوشتار نمود حرکتی     د) گفتار نمود آوایی

 

2- زبان شناسان معتقدند که در زبان به عنوان یک توانایی ذهنی ،هیچ گونه سهو یا خطایی وجود ندارد تنها در ............... سهو و خطا پدید آید.

 

الف) نوشتار                              ب) گفتار                             ج) گفتار و نوشتار                  د) هیچکدام

 

3- نمود آوایی یا ....................... نمود حرکتی ......................... است.

الف) نوشتار گفتار     ب) گفتار نوشتار     ج) گفتار حرکت دست ها و لب ها      د) حرکت دست ها و لب ها - گفتار                   


ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ یک شنبه 14 خرداد 1391برچسب:, توسط رضا رشیدی

آزمون درس :   زبان فارسي   (  2  )        نوبت اول  

  الف) زبان شناسي 

1-  منظور از نمود آوايي  و  نمود حركتي چيست ؟

2- چرا گوناگوني هاي سبكي ولهجه اي  به يگانگي زبان آسيب نمي رساند ؟

 

3- تفاوت هاي ميان گفتار و نوشتار را بنويسيد. (2 مورد )

4- زبان وگفتار  را  با  جدول ضرب و عمليات ضرب  مقايسه كنيد . 

5-  راز اصليِ نيازِ  ما به آموختن خط و نوشتار چيست ؟

              ب) نگارش 

1-  كدام نوع نوشتار است كه مطابق دستور زبان فارسي  معاصر نوشته شده است ؟

2- ايجاد زمينه هاي مناسب روحي ورواني  در خواننده  يا شنونده  در آغاز نوشته را...... مي گويند .

3- گونه ي  زبان و  قالب  نوشته ي  زير را مشخص كنيد :        

     « هشت و نيم صبح وارد شديم . سلام مأموران دروازه وگل كاري ميدانگاهي اش پيش باز خوشي بود. چون از يازده ديشب    توي  اتوبوس بوديم و پاها آماس كرده...  »  

 

4- درجمله ي« تعدادي از مسلمانان بوسنايي توسّط  صرب ها كشته مي شدند.» چرا كاربرد « توسّط » نادرست است ؟

 

 

5- از ويژگي هاي زبان محاوره  دو مورد بنويسيد .  

6- اگر بخواهيم در باره ي  «   شعر » مطلبي بنويسيم  چه پرسش هايي  را مطرح مي كنيم ؟ ( 4مورد )

۷- اين عبارت  را ويرايش كنيد:  

      شاهنامه  فردوسي شناسنامه ي  ملت ايران و سند مليت ماست كه بايد آن را حفظ و خواند 

 

8-  عنوان نوشته هاي  روبرو   چگونه  انتخاب شده است ؟  

       الف)  بحر  در كوزه                              ب) ن  والقلم

                ج ) دستور 

1- با رسم نمودار  گروه هاي تشكيل دهنده ي  جمله ي زير  و نقش هر گروه را مشخص كنيد

              راز موجودات جهان را  از كه بپرسيم       

 

 

2 –  يك جمله بنويسيد  كه در آن «  متمم قيدي  » به كار رفته باشد .

3-  اين جمله ها را  مجهول كنيد :

      الف) خياط لباس ها را مي دوزد.         ب) اكبر كتابي  خريد.

 

4- زمان ، كاربرد  و   وجه  فعل اين جمله   را بنويسيد. 

 « موش از آواز غوك لذت  مي برد . »

5 -  جدول زير  را كامل كنيد:

فعل

ماضي نقلي

ماضي التزامي 

مضارع مستمر

مضارع اخباري

بشمارد

 

 

 

 

6- بن  ماضي    و بن مضارع  مصدر   (  باز آمدن  )  را بنويسيد . 

7- در جمله ي  روبرو  نهاد جدا  و  نهاد پيوسته  مشخص  كنيد.   «  برادر كوچكم سخت دل تنگ بود.»

8-  فعل  جمله ي  زير  را  مشخص كنيد و   بنويسيد   گذرا   است  يا   نا گذر ؟

    « رستم در شاهنامه چهره اي محبوب و ملّي دارد . »

9- در گروه هاي فعلي زيرفعل هاي كمكي  را نشان دهيد .     دارد  مي آيد   -   گفته بود

10- نوع  فعل  جمله هاي  زير  را از نظر ساختمان

    ( ساده ، پيشوندي و مركب )  مشخص كنيد.

        الف ) صداي اذان صبح از گلدسته ي مسجد پرمي كشيد . ازديوار خانه ها مي گذشت.در اين هنگام درِخانه اي بازشد.

    ب) پرنده ، خسته و كوفته به آشيانه اش باز گشت.

           د) بياموزيم و املا

1- املاي صحيح گروه  كلمات  نادرست  را بنويسيد.      خلع سلاح  GetBC(165);

نگارش در تاريخ جمعه 12 خرداد 1391برچسب:, توسط رضا رشیدی

 

زبان فارسي 2 lang="AR-SA" style="font-family: "2 Nazanin";">

 

 الف بخش دستور :

 

 1)    در جمله زیر ،نهاد جدا و نهاد پیوسته را مشخص کنید .

 

 ما به دانشگاه می رویم :          نهاد جدا (                        )          نهاد پیوسته (                        )

 

 2)    فعل مرکب و پیشوندی را در جمله های زیر مشخص کنید .

 

 الف محمود کتاب علی را مطالعه کرد (               ) ب دوستم از مسافرت بر می گردد (                   )

 

 3)    جمله مقابل را مجهول کنید .             احمد نامه را نوشت .

 

 4)    برای جمله های زیر ،فعل هایی با شناسه ی مناسب بیاورید .

 

 با دیگران چنان رفتار ( کردن ) که دوست داری با تو رفتار ( کردن )

 5)    در نوشته زیر ، گروه قیدی را پیدا کنید و نوع آن را  ( نشانه دار بی نشانه ) بنویسید .


ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ پنج شنبه 11 خرداد 1391برچسب:, توسط رضا رشیدی

نمونه سوال زبان فارسي 2

 

الف) زبان شناسي

1-     منظور از نمود آوايي  و  نمود حركتي چيست؟

2-     چرا گوناگوني هاي سبكي ولهجه اي  به يگانگي زبان آسيب نمي رساند ؟

3-     راز اصليِ نيازِ  ما به آموختن خط و نوشتار چيست ؟

4-     تفاوت هاي ميان گفتار و نوشتار را بنويسيد. ( دو مورد )

ب) نگارش                                                                               

5-     از نتايج  فضاسازي  دو مورد را بنويسيد؟

 


ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ پنج شنبه 11 خرداد 1391برچسب:, توسط رضا رشیدی

نمونه سوال زبان فارسي 2  

                                   

 

 
الف :
  دستور :
1)
    با توجه به عبارت ( دلاوران ما با دشمن جنگیدند ) به سوالات پاسخ دهید ؟
الف : جمله ی بالا چند جزئی است ؟
                              ب: نهاد پیوسته را مشخص کنید ؟

 

ج: زمان و نوع فعل «جنگیدند » را مشخص کنید ؟
2)
    فعل های مقابل را مجهول کنید ؟   الف : می نویسد (                  )   ب: دوخته بود (                    )
3)
    نوع فعل های مشخص شده را از نظر ساختمان مشخص کنید
الف
  - علی کتاب را از قفسه بر می دارد  . (                       ) 
  ب علی کتاب های زیادی خوانده است . (              ) 

 


ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ دو شنبه 29 اسفند 1390برچسب:, توسط رضا رشیدی

الف) زبان شناسی 4نمره

1-    تفاوت های  میان گفتار و نوشتار را بنویسد.(دو مورد)1

 

2-    تمایز زبان و گفتار را با جدول ضرب و عمل ضرب مقایسه کنید.


ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ شنبه 20 اسفند 1390برچسب:, توسط رضا رشیدی

1 اضافه ملکی   2 اضافه تخصیصی  3 دضافه توضیحی  3 اضافه توضیحی   4 اضافه بیانی یا جنسی   5 اضافه تشبیهی   6 اضافه استعاری    7 اضافه اقترانی    8 اضافه بنوت ( فرزندی )


ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ شنبه 20 اسفند 1390برچسب:, توسط رضا رشیدی

الف ) بخش زبان شنــــــاسی
1- چگونه می توانیم ثابت کنیم که کر و لال ها از توانش زبانی برخوردارند؟ افراد کرو لال از طریق نمود حرکتی ارتباط برقرار می کنند ویا رفتارهای غیر زبانی از خود نشان می دهند


ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ سه شنبه 16 اسفند 1390برچسب:, توسط رضا رشیدی

1- دو جمله مثال بزنید که در آن ها نهاد جدا با شناسه مطابقت نکند.

 

2- نقش کلمه های جمله های زیر را مشخص کنید.

علی پرسید: آینده در دستان کیست ؟ - زمین به دور خورشید می گردد.   این پارچه از ابریشم است.

 

3- جمله ی « علی نامه می نویسد» را به جمله ی مجهول تبدیل کنید.

 

4- یکی از ویژگی های اسم « شناس» بودن آن است . دو نشانه از سه نشانه ی آن را ذکر کنید.

 

 

 

5- وابسته های « پیشین اسم » را نام ببرید و برای هریک دو نمونه مثال بیاورید .


 


ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ سه شنبه 16 اسفند 1390برچسب:, توسط رضا رشیدی

الف

1

زبان شناسی

چرا گوناگونی های سبکی و لهجه ای و ... به یگانگی نظام زبا ن آسیب نمی رساند ؟

یکی از تفاوت های زبان و گفتار را با خط و نوشتار بنویسید .

 تعداد واج ها و هجاهای کلمات زیر را بنویسید .       الف ) دانشجو            ب  ) آفرینش

پر کنید : در زبان فارسی هیچ کلمه ای با ..................... آغاز نمی شود .

با تغییر یک واج در واژه ی « کـُشت » یک واژه ی جدید بسازید .

 

در واژه ی « جنگل بان » تکواژ آزاد و تکواژ وابسته را نشان دهید .ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ سه شنبه 16 اسفند 1390برچسب:, توسط رضا رشیدی


1- زبان یکی از توانایی های ذهن انسان است حال آن که .......... فقط ................. این توانایی است.

الف) نوشتار نمود آوایی         ب) گفتار نمود حرکتی      ج) نوشتار نمود حرکتی     د) گفتار نمود آوایی

2- زبان شناسان معتقدند که در زبان به عنوان یک توانایی ذهنی ،هیچ گونه سهو یا خطایی وجود ندارد تنها در ............... سهو و خطا پدید آید.

الف) نوشتار                    ب) گفتار                 ج) گفتار و نوشتار          د) هیچکدام

3


ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ سه شنبه 16 اسفند 1390برچسب:, توسط رضا رشیدی

 

پاسخ خود آزمایی های زبان فارسی ( ۲ ) در ادامه مطلب

 

 


ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ سه شنبه 16 اسفند 1390برچسب:, توسط رضا رشیدی


اشنای با اجزای جمله ی ساده در ادامه مطلب


ادامه مطلب...
نگارش در تاريخ سه شنبه 16 اسفند 1390برچسب:, توسط رضا رشیدی

گفتاری در واج شناسی

واج کوچک ترین واحد صوتی زبان است که معنایی ندارد اما تفاوت معنایی ایجاد می کند . مثلا / م/ در «مرد» واج است زیرا اگر / س/ را جانشین آن کنیم معنای واژه تغییر می کند :«سرد»

 

 

واج در زبان فارسی دو نوع است : 1- صامت 2- مصوت


بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب...

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد